Thứ Sáu, 29 tháng 7, 2011

Danh mục hóa chất ngành sơn

 STT  TÊN HÀNG HÓA  ORIGIN
 1  ALKYD  RESIN India
 2  IRON OXIDE BLACK195 China
 3  IRON OXIDE BLUE T463 China
 4  OCTAMINE BROWN India
 5  Petroleum C5 VH 1288S China
 6  C9 Resin PICCO     China
 7  CALCIUM OCTOATE 10%     India/Arab
 8  COBALT OCTOATE 10%     //
 9  COBALT OCTOATE 10%  (25KG/T)     //
 10  TITAN CX200     Taiwan
 11  GLASS BEADS     China
 12  HYDROXY ETHYLIDENE-1,1-DIPHOSPHONIC ACID      China
 13  200000S     KeHong
 14  IRON OXIDE GREEN      China
 15  IRON OXIDE YELLOW 313     China
 16  TiO2 Ka 100 Titanium Dioxyde     Korea
 17  Alhydrit      Taiwan
 18  PGT - KM 20     Korea (HEC tao dac)
 19  LEAD OCTOATE32%     India/Arab
 20  ALHYDRIT MALEIC M2000A  Taiwan
 21  MANGANSE OCTOATE 10%     India
 22  OCTAPRENE BLUE PBB     India
 23  OCTAPRENE RED FYB     India
 24  OCTAPRENE GREEN PYY  India
 25  OCTAPRENE VIOLET FPRR  India
 26  OCTAPRENE WHITE UL  India
 27  OCTAPRENE GOLD YELLOW  FR  India
 28  MÁY PHA TR?N MÀU  Italy
 29  MÁY TR?N Ð?NG HÓA  Italy
 30  METHYL ETHYL KETOXIME     Arab/India
 31  MOLYBDATE RED     China
 32  COpolymers Vinyl Chloride WTC-MP45     Taiwan/China
 33  NANOMETER CALCIUM CARBONNATE NCC-501     China
 34  OCTAMINE BLACK FT-FBB     India
 35  OCTAMINE RED FT-GG MQ     India
 36  OCTAMINE YELLOW FT-GG     India
 37  IRON OXIDE OGRANGE T960     China
 38  PETROLEUM RESIN ES120-7  China
 39  PETRO RESIN GA 115B  China
 40  PIGMENT RED 122  China
 41  IRON OXIDE RED T140  //
 42  IRON OXIDE RED Y101  //
 43  SKINO-2(Antiskin)     Arab/india
 44  CELOCELL PM 100H  China
 45  KH 10MS  China
 46  CELOCELL PM 75H  China
 47  TITANIUM DIOXIDE RUTLE BLR 699  China
 48  TITANIUM DIOXIDE RUTILE BLR 621  China
 49  TITANIUM DIOXIDE     USA
 50  UNINOX LEAD 32%     German
 51  VINAPAS- VN P001     India/Arab
 52  ZIRCONIUM  OCTOATE 12%  India/Arab
 53  ZIRCONIUM  OCTOATE 18%  India/Arab

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

Cười